Nagroda Rektora dla doktorantów w roku akademickim 2022/2023

Na podstawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego nagroda Rektora jest przyznawana doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego raz w roku (pod koniec roku kalendarzowego) za osiągnięcia z roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku.

Doktoranci zainteresowani uzyskaniem nagrody Rektora składają wnioski wraz z udokumentowanym wykazem osiągnięć do Biura szkół doktorskich do dnia 25 października 2022 roku. Każdy wniosek musi zawierać uzasadnienie przyznania nagrody oraz opinię promotora.

Dyrektor szkoły doktorskiej po  przeanalizowaniu  złożonych  wniosków  wskazuje  nie więcej  niż 3% najlepszych  doktorantów,  ale  nie  mniej niż  jednego  doktoranta i wnioski wybranych doktorantów przesyła Prorektorowi ds. kształcenia.

Decyzję  o  przyznaniu  lub  nieprzyznaniu  nagrody,  po  zapoznaniu  się  z  merytorycznym uzasadnieniem wniosków, podejmuje komisja powoływana przez Rektora w składzie: prorektor  właściwy  ds.  kształcenia, prorektor  właściwy  ds.  nauki  oraz przedstawiciel Rady  Doktorantów Uniwersytetu.

Regulamin oraz wnioski dostępne są na stronie: https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/99232/zarzadzenie_nr_116r20_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_12_pazdziernika_2020_roku_w_sprawie_wprowadzenia_regulaminu_przyznawania_nagrod_rektora