Szkoły Doktorskie

Szkoła doktorska jest nową formą kształcenia doktorantów, przygotowującą do uzyskania stopnia naukowego doktora, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), zwaną także Konstytucją dla nauki.

Głównym celem utworzenia szkół doktorskich jest poprawa jakości kształcenia doktorantów w Polsce oraz zmiana kształcenia na model elitarny.
Do szkoły doktorskiej może zostać przyjęta osoba która posiada tytuł zawodowy magistra albo równorzędny. Kształcenie w szkole doktorskiej jest bezpłatne. Co więcej, każdy z doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej otrzymuje stypendium.

Szkoły doktorskie rozpoczęły swoje funkcjonowanie od roku akademickiego 2019/2020. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach.  Osoby, które nie mogą kształcić się w szkole doktorskiej, nadal mają możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym.

Zamiast ogólnouczelnianych regulaminów studiów doktoranckich, wprowadzono regulaminy szkół doktorskich uchwalane odpowiednio przez senaty albo rady naukowe dla poszczególnych szkół doktorskich. Regulują one między innymi:

•    ustrój szkół doktorskich,
•    prawa i obowiązki doktorantów,
•    warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych,
•    procedury związane z planami badawczymi,
•    oceną śródokresową.