Ocena śródokresowa

Wyniki oceny śródokresowej w Międzyuczelnianej Szkole Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed

Opublikowane tabele zawierają syntetyczne zestawienie wyników oceny śródokresowej. Pełna dokumentacja z przebiegu obrad Komisji oceniającej znajduje się w biurze szkół doktorskich UG.