Spotkanie pt. „Etyka w nauce wobec wyzwań sztucznej inteligencji”

Komisja ds. związanych z wykorzystywaniem w Uniwersytecie Gdańskim narzędzi sztucznej inteligencji (AI) oraz Wydziałowy Zespół ds. Strategii HR Excellence in Research WPiA UG zapraszają:

Społeczność Uniwersytetu Gdańskiego na spotkanie on-line, które odbędzie się 29 listopada 2023 r. (rozpoczęcie o godzinie 17:00), zatytułowane: 

„Etyka w nauce wobec wyzwań sztucznej inteligencji”.  
 
Celem spotkania jest refleksja nad szansami i zagrożeniami związanymi z wykorzystywaniem narzędzi sztucznej inteligencji w pracy badawczej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych.    
 
Program spotkania: 
 
1.    Przywitanie: dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG; dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG, pełnomocnik Rektora ds. transformacji cyfrowej, 
2.    Rozwój narzędzi sztucznej inteligencji i jego skutki technologiczne, społeczne, prawne oraz etyczne – dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG), 
3.    Jak wykorzystać ChatGPT+ w pisaniu publikacji naukowych? – dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG (Wydział Ekonomiczny UG), 
4.    Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w naukach eksperymentalnych na przykładzie chemii - dr Alicja Mikołajczyk (Wydział Chemii UG), 
5.    Sztuczna inteligencja a nauki filologiczne: nowe narzędzie czy kres humanistyki? – dr Maria Fengler (Wydział Filologiczny UG), 
6.    Dyskusja. 
 
Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem MS TEAMS:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjkwMjIwMWEtYjc5MS00YjVkLWExNjQtMmIyNzMyMGNmMzUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221d6b2df6-d7f2-4125-b03f-a358571d406e%22%7d