Indywidualny plan badawczy

 • Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. 
 • W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora.
 • Plan badawczy składa się z trzech części: 
   
  1. Cel badań  - w tej części planu badawczego doktorant określa problem badawczy, który ma zostać rozwiązany w wyniku realizacji badań oraz formułuje hipotezę badawczą. Ponadto doktorant wskazuje jedną lub dwie kluczowe publikacje dotyczące problematyki stanowiącej przedmiot badań. 
  2. Znaczenie badań - w tej części planu badawczego doktorant przedstawia obecny stan wiedzy dotyczący problematyki stanowiącej przedmiot badań oraz uzasadnia podjęcie badań, odnosząc się do innowacyjności tych badań i wpływu wyników na rozwój badanej problematyki w Polsce i za granicą. Ponadto doktorant może wskazać jedną lub dwie kluczowe publikacje potwierdzające znaczenie badań dotyczących danej problematyki. 
  3. Szczegółowy plan badań - w tej części planu badawczego doktorant określa, w formie tabeli, szczegółowy plan badań wraz z harmonogramem przygotowania rozprawy doktorskiej. W planie badań doktorant określa zadania badawcze oraz ich przedmiot wraz z metodami badawczymi, jakie mają zostać zastosowane oraz okresy realizacji poszczególnych zadań. W planie szczegółowym doktorant wskazuje również termin złożenia rozprawy doktorskiej. Do planu szczegółowego doktorant dołącza także, w formie tabeli, kalkulację kosztów przygotowania rozprawy doktorskiej, w przypadku gdy koszty realizacji zadań badawczych zostaną sfinansowane ze środków:
    
   1. pozostających w dyspozycji promotora lub promotorów; 
   2. pochodzących z grantów badawczych;
   3. pracodawcy doktoranta; 
   4. własnych doktoranta. 
     
 • Kalkulację kosztów zatwierdza dysponent środków. 
 • Plan badawczy podpisuje doktorant oraz promotor. W przypadku gdy został wyznaczony więcej niż jeden promotor, plan podpisują doktorant i wszyscy promotorzy. 
 • Po przedstawieniu planu badawczego doktorant, nie później niż do dnia 30 czerwca roku akademickiego, w uzasadnionych przypadkach oraz w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, może opracować zmiany planu. Zmianę planu badawczego doktorant niezwłocznie przedstawia Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej.

 

Opracowano na podstawie:
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)
Uchwała nr 86/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  27 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego z późn. zm.