Ocena śródokresowa

Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny. Ocena śródokresowa może zakończyć się wynikiem pozytywnym albo negatywnym.


Oceny śródokresowej dokonuje trzyosobowa komisja, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.


Komisja ustala, czy doktorant prowadzi badania zgodnie z przedstawionym planem badawczym, w szczególności z harmonogramem przygotowania rozprawy doktorskiej. W przypadku ustalenia zgodności badań z przedstawionym planem badawczym, wynik oceny jest pozytywny i komisja sporządza uzasadnienie oceny. 


W przypadku braku zgodności z przedstawionym planem badawczym komisja ustala, czy przedstawione wyjaśnienia dotyczące przyczyn niezrealizowania planu badawczego są należycie uzasadnione i udokumentowane oraz czy wskazane działania naprawcze zapewniają zrealizowanie planu i umożliwiają ukończenie kształcenia w szkole doktorskiej (złożenie rozprawy doktorskiej) w terminie określonym w planie badawczym. Jeżeli ukończenie kształcenia jest możliwe, wynik oceny jest pozytywny. W przeciwnym przypadku wynik oceny jest negatywny.


Opracowano na podstawie:
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)
Uchwała nr 86/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  27 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego z późn. zm.