Przedłużony nabór do Nagrody Specjalnej WŁĄCZAM PŁEĆ DO BADAŃ w ramach projektu MINDtheGEP

Szanowni Państwo,


Nabór kandydatek i kandydatów do drugiej edycji Nagrody Specjalnej „Włączam płeć do badań” za najwyżej ocenione prace magisterskie i doktorskie uwzględniające w obszarze badań perspektywę płci zostaje przedłużony do 24 listopada 2023.


W ramach realizowanego w Uniwersytecie Gdańskim projektu EU Horyzont 2020 Modifying Institutions by Developing Gender Equality Plans, MINDtheGEPs, podejmowanych jest wiele działań mających na celu realizację założeń polityki równości płci w naszej uczelni, określonych w Planie wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdańskim. Działania równościowe na lata 2022-2023.

Jednym z działań projektu jest przyznawanie dorocznych nagród za najwyżej ocenioną pracę magisterską i rozprawę doktorską włączającą aspekt płci do badań naukowych. W 2023 roku formuła konkursu została poszerzona i zgłaszać można prace magisterskie i doktorskie oddzielnie z dwóch obszarów: nauk społecznych i humanistycznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. W efekcie, jeśli zgłoszone prace spełnią kryteria konkursowe, jury będzie mogło przyznać 2 nagrody za prace magisterskie (po jednej z każdego obszaru) i 2 za prace doktorskie (po jednej z każdego obszaru). W tegorocznej edycji konkursu, o Nagrodę mogą ubiegać się osoby, którym nadano tytuł magistra lub stopień doktora w Uniwersytecie Gdańskim w 2022 lub 2023 roku. 

Nagrody przyznane w każdej z kategorii w roku 2023 wynoszą odpowiednio 2000 zł za prace magisterskie i 3000 zł za prace doktorskie. Szczegółowe zasady konkursu podane są w Regulaminie Nagrody „Włączam płeć do badań”.

HARMONOGRAM konkursu o Nagrodę Specjalną „Włączam pleć do badań”, edycja 2023.


1)    Do dnia 24 listopada 2023 roku przesyłanie mailowo na adres: marta.dziedzic@ug.edu.pl :
- pracy zgłaszanej do konkursu w formacie pdf,
- wypełnionego formularza Nagrody „Włączam płeć do badań” (zał. 1),
- klauzuli zgody (zał. 2, zał. 3) podpisanej przez autora/kę pracy i promotora/kę,
- klauzuli informacyjnej (zał. 4) podpisanej przez autora/kę pracy i promotora/kę.

2)    Do 4 grudnia 2023 roku nastąpi ogłoszenie laureatów/ek Nagrody „Włączam płeć do badań”.

3)    Do końca 2023 roku nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów laureatom/kom Nagrody „Włączam płeć do badań” oraz prezentacja zwycięskich prac.
Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania prac magisterskich i doktorskich do konkursu do dnia 24 listopada 2023 mailowo do Pani Marty Dziedzic na adres: marta.dziedzic@ug.edu.pl. Wszelkie pytania związane z konkursem również prosimy kierować na powyższego maila.