Demokratyczna kultura. Proces formułowania polityk publicznych w zakresie kultury

Szanowni Państwo,

W imieniu Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG oraz Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszamy na spotkanie poświęcone książce Piotra Zbieranka pt. „Demokratyczna kultura. Proces formułowania polityk publicznych w zakresie kultury”

Spotkanie odbędzie się w dniu 8.06 (środa) o godz. 18.00 na platformie MS Teams, pod linkiem: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTJjNjJiYmQtYjg4Ny00OTkwLThjOTUtZGYwMmIwZjhlYTY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%227a805798-67a4-4b92-a272-2bdd6b82a4d6%22%7d

Załącznik Rozmiar
Zaproszenie Demokratyczna kultura 134.94 KB