Zestawienie dyscyplin naukowych według dziedzin

Dziedziny naukowe Dyscypliny naukowe
nauki humanistyczne archeologia
historia
filozofia
językoznawstwo
literaturoznawstwo
nauki o kulturze i religii
nauki o sztuce
Dziedziny naukowe Dyscypliny naukowe
nauki społeczne ekonomia i finanse
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki o polityce i administracji
nauki prawne
nauki socjologiczne
pedagogika
psychologia
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna