Uchylenie zarządzenia 54/R/15 - dot. ubezpieczenia zdrowotnego cudzoziemców

Niniejszym informujemy, że  w związku z treścią art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519 z późn. zm.):

1. Cudzoziemcy przyjmowani na studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, do szkół doktorskich, na staże lub szkolenia specjalizacyjne, studenckie praktyki zawodowe i kursy dokształcające, a także uczestniczący w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na Uniwersytecie Gdańskim oraz uczestniczący w innych formach kształcenia – mają obowiązek posiadać przez cały okres przebywania na terytorium RP oraz okazać na żądanie Uczelni jeden z dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w szczególności:

a) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

b) dokument potwierdzający posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego lub inną polisę ubezpieczeniową pokrywającą koszty leczenia – spełniające wymogi wskazane w art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz ust. 1b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

2. Posiadanie ubezpieczenia wymienionego w powyższym pkt 1 jest indywidualnym ustawowym obowiązkiem cudzoziemca przebywającego na terytorium RP. Uniwersytet Gdański nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedopełnienia tego obowiązku przez cudzoziemca.  

3. Zaleca się również posiadanie przez ww. cudzoziemców polisy potwierdzającej ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.